ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Deli-Spain.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Deli-Spain.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Deli-Spain.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Deli-Spain.nl. Deli-Spain.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Deli-Spain.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


2. Prijzen/Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Deli-Spain.nl zijn vrijblijvend en Deli-Spain.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.


3. Retourzendingen

3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst met opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en in de originele verpakking bij Deli-Spain.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Deli-Spain.nl onder vermelding van het artikel en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Deli-Spain.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Deli-Spain.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Deli-Spain.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar Deli-Spain.nl zodat wij uw zending verwachten.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.


4. Betalingen

4.1 Betalingen via iDeal of overmakingen geschieden vooruit. Bestellingen kunnen op afspraak tevens opgehaald worden bij Deli-Spain.nl, Stinzenlaan zuid 254 in Breukelen (info@deli-spain.nl). De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.


5. Levering
De door Deli-Spain.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Deli-Spain.nl worden teruggestort.


6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Deli-Spain.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


7. Elektronische communicatie en bewijs

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Deli-Spain.nl (dan wel door u ingeschakelde derden), is Deli-Spain.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Deli-Spain.nl.

7.2 De administratie van Deli-Spain.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Deli-Spain.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Deli-Spain.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Deli-Spain.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


9. Diversen

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Deli-Spain.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Deli-Spain.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Deli-Spain.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Direct op de hoogte van nieuws en onze aanbiedingen?
Aanmelden
  • iDeal
  • PostNL
  • D`Oliva webshop OK
© 2014 - 2018 www.doliva4holland.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel